Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Habako group s r.o.

 I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (prodávajícího a kupujícího), vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky a kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Prodávajícím je obchodní společnost Habako group s r.o., se sídlem ve Zlíně, Lhotka 98, PSČ: 763 02, IČ: 607 34 191, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17674. Společnost Habako group s r.o. je obchodní společností, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodává kupujícímu zboží.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou prodávajícího spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 2079 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou prodávajícího podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 2079 OZ.

4. Odchylná ujednání v objednávce nebo smlouvě, uzavřené na základě objednávky, mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

5. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, která byla uzavřena v době jejich platnosti a účinnosti, a to bez ohledu na formu, v níž byla kupní smlouva uzavřena.

6. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky změnit. Změnu Obchodních podmínek je povinen zveřejnit jejich vyvěšením na svých webových stránkách v sekci Obchodní podmínky nebo jiným vhodným způsobem. Prodávající je oprávněn změnit zejména ceny zboží, platební a dodací podmínky a výši nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu zavazující k opětovným plněním, má právo změnu Obchodních podmínek odmítnout a kupní smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, nejpozději však do 14 dnů poté, kdy mají změny Obchodních podmínek nabýt účinnosti. Výpovědní doba činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi na korespondenční adresu sídla prodávajícího. Nevyužije-li kupující včas práva výpovědi, má se za to, že se změnou Obchodních podmínek souhlasí. V případě, že kupující využije včas práva výpovědi, řídí se smluvní vztah i nadále až do uplynutí konce výpovědní doby dosavadními Obchodními podmínkami. Změnou Obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Kupní smlouva

 1. Objednávky na zboží jsou přijímány: osobně v sídle prodávajícího, písemně, e-mailem, přes e-shop a telefonicky.

2. Náležitosti objednávky (neplatí při jednorázové koupi zboží v prodejně prodávajícího bez předchozí objednávky):

 • je-li kupující spotřebitelem: jméno, příjmení a bydliště,
 • je-li kupující podnikatelem: název nebo obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo, IČ; k první objednávce kupující doloží rovněž kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, příp. kopii živnostenského oprávnění,
 • množství a druh požadovaného zboží, kupní cena,
 • termín, místo a požadovaný způsob dodání,
 • kontaktní údaje kupujícího: e-mail a telefon.
 1. Kupující může veškeré dodávané zboží objednat také přes e-shop, umístěný na webových stránkách www.habako.cz. Kupující mohou v případě potřeby kontaktovat zákaznickou linku, tel.: 577 103 637, e-mail: habako@habako.cz.
 2. Prodejní specialisté prodávajícího jsou kupujícím plně k dispozici a kvalifikovaně odpoví na veškeré dotazy kupujících, zejména v případech
 • kdy si kupující není jistý vhodností zvoleného výrobku pro svou potřebu,
 • kdy kupující nenašel v katalogu hledaný výrobek,
 • kdy pro potřebu kupujícího je nutné nestandardní řešení,
 • potřeby konzultaci či návštěvy specialisty v provozu kupujícího,
 • jakýkoli dotazů týkající se sortimentu prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka kupujícího nebo návrh prodávajícího dodat zboží za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu, vystavením zboží nebo jeho umístěním na webových stránkách prodávajícího, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího zboží dodat. Kupní smlouva je uzavřena podáním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Je-li smlouva uzavírána distančně (e-mailem, telefonicky nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, přijetí objednávky prodávající kupujícímu následně neprodleně vhodnou formou potvrdí (např. e-mailem) a poskytne kupujícímu v textové podobě kromě znění kupní smlouvy i znění Obchodních podmínek včetně Reklamačního řádu.
 2. Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka učiněná kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena doručením závazného souhlasu prodávajícího s objednávkou kupujícímu.
 3. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil se zněním Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, který tvoří jejich nedílnou součást, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží, uvedené v potvrzené objednávce. Kopie Obchodních podmínek včetně Reklamačního rádi bude kupujícímu předána vhodným způsobem po přijetí objednávky v závislosti na způsobu objednávky (jako součást písemně uzavřené kupní smlouvy, v tištěné podobě, jako příloha e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky apod.).
 4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud budou kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky na základě požadavku kupujícího přeloženy i do jiného jazyka, platí, že v případě sporu o výklad platí výklad kupní smlouvy a Obchodních podmínek v českém jazyce.

Změny a zrušení kupní smlouvy

 1. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy nebo zrušit již uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a kupující novou cenu neakceptuje. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

Minimální odběrové množství

U zboží vedeného běžně skladem je minimální odběrové množství až na výjimky neomezené. V případě nutnosti je dodávané množství s kupujícím konzultováno v rámci řešení konkrétních případů.

Náklady na prostředky komunikace na dálku

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (internet, telefon). Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá a tyto náklady si hradí kupující sám.

III. Cena zboží

Cena zboží

 1. Informace o ceně zboží jsou prodávajícím prezentovány na internetových stránkách. Tyto ceny jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Zboží bude kupujícímu dodáno za cenu platnou v době jeho objednání, přičemž kupující cenu zboží akceptuje jeho objednáním. Cena zboží je sjednána uzavřením kupní smlouvy.
 2. K ceně zboží se vždy připočítává daň z přidané hodnoty (DPH) v aktuální zákonné sazbě (21%). K ceně zboží se dále připočítávají náklady na dopravu; tyto náklady prodávající neúčtuje při osobním odběru zboží z prodejny. Bližší podmínky jsou uvedeny v článku V. níže.
 3. Změna cen a technických parametrů zboží je vyhrazena.
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky a uzavřením kupní smlouvy seznámit s celkovou cenou zboží včetně DPH a nákladů na dopravu zboží. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží nebo v kupní smlouvě.
 5. Ustanovením tohoto článku není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Poskytování slev

 1. Na zboží určené pro další prodej poskytuje prodávající obchodnickou slevu – za tímto účelem mohou kupující kontaktovat prodejní specialisty prodávajícího. Další slevy pro velkoodběratele a prodejce poskytuje prodávající po osobním jednání.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

IV. Tolerance

 1. Aby výrobky plnily požadovanou funkci a byl zaručen jejich spolehlivý provoz, musejí být vyrobeny v určité přesnosti. Přesnost se vyjadřuje tzv. (povolenou) výrobní odchylkou, často nazývanou jako „tolerance“. Pokud skutečný rozměr výrobku leží v tzv. tolerančním poli, je správně vyroben. Standardně jsou toleranční pole uváděna ve výkresové dokumentaci. Pokud zákazník nestanoví žádné tolerance, má se za to, že zákazník souhlasí s níže definovanými tolerancemi:
produkt parametr tolerance
hadice (1), chráničky, profily celková délka  +/- 1%
pryže v rolích šířka +/- 2%
pryže v rolích délka +/- 5%
pryže v rolích síla +/- 0,2 – 2% dle síly

(1)  Délka hadic, které jsou flexibilní, je vždy měřena v nataženém (napnutém) stavu.

V. Platební podmínky

 1. Kupující je povinen objednané zboží zaplatit. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené dodáním zboží (dále jen náklady na dopravu), (neplatí v případě osobního odběru). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i tyto náklady na dopravu. Bližší specifikace nákladů na dopravu je uvedena v článku V. níže.
 2. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
 3. Cenu zboží lze uhradit oproti vystavenému daňovému dokladu:
 • v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží v prodejně,
 • příkazem k úhradě,
 • dobírkou.
 1. Při úhradě ceny zboží v provozovně nebo dobírkou předá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) společně s dodávkou zboží.
 2. Při úhradě ceny zboží příkazem k úhradě zašle prodávající kupujícímu fakturu poštou, e-mailem nebo ji předá společně s dodávkou zboží. Faktura je splatná ve lhůtě 10 dnů od vystavení. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží touto formou ještě před dodáním zboží.
 3. Spolu s daňovým dokladem předá prodávající kupujícímu i doklady vztahující se ke zboží (prohlášení o shodě, certifikáty, záruční list apod.).
 4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu smluvní poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvního poplatku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody a zákonný úrok z prodlení.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

VI. Dodací podmínky

Místo a termín dodání

 1. Místo dodání zboží se řídí požadavky kupujícího, termín dodání zboží se řídí požadavky kupujícího a možnostmi prodávajícího.
 2. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak.
 3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech prodlení z důvodů na straně kupujícího nebo výrobce zboží, jakož i z jiných nepředvídatelných důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit. Nastane-li některý z uvedených důvodů, není kupující oprávněn požadovat po prodávajícím sankce z takového prodlení.
 4. Dojde-li k prodlení dodávky zboží z důvodů na straně kupujícího či dle požadavku kupujícího, je prodávající oprávněn disponovat s předmětem plnění jiným způsobem a kupujícímu dodat náhradní zboží v přiměřeně prodloužené lhůtě spolu s vyúčtováním nákladů na skladování.
 5. Odmítne-li kupující bezdůvodně, byť částečně, plnění dle uzavřené kupní smlouvy nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit jeho závazky z kupní smlouvy, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5% z kupní ceny zboží, nebude-li později dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 6. Prodávající doporučuje, aby kupující bezprostředně při dodání zboží překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu dopravce a tuto skutečnost dát neprodleně na vědomí prodávajícímu.

Způsoby a náklady dopravy

 1. Dopravu do místa dodání zajišťuje prodávající. Náklady na dodání zboží (dále jen náklady na dopravu) platí kupující, a to ve výši platné v době objednání zboží, kterou kupující akceptuje objednáním zboží. Náklady na dopravu jsou sjednány uzavřením kupní smlouvy.
 2. Prodávající umožňuje následující způsoby dodání zboží:
 • Osobní odběr v prodejně prodávajícího

Osobní odběr zboží není zpoplatněn a je zdarma. Ani při nákupu zboží přes e-shop není žádný manipulační poplatek a ani balné účtováno.

 • Rozvoz zboží prodávajícím

Prodávající může kupujícímu nabídnout také doručení vlastním rozvozem. Cena tohoto způsobu přepravy je sjednávána dohodou.

 • Přepravní služba 

Zboží je doručeno obvykle do 24 hodin po přijetí objednávky, popřípadě dle dohody s kupujícím. Zásilka musí svými rozměry odpovídat přepravním podmínkám: max. rozměry jednoho nákladového kusu: 2x šířka + 2x výška + délka ≤ 3m,.

Ceny přepravy bez DPH

Ceny dopravy přepravní společnosti DPD (zboží musí být zabaleno v krabici)

Váha zásilky Bankovní převod Dobírka
Do 10 kg 150 Kč + 30 Kč
Do 20 kg 170 Kč + 30 Kč
Do 31,5 kg 205 Kč + 30 Kč

 

Ceny dopravy přepravní společnosti FOFR (zboží nemusí být zabaleno v krabici)

Váha zásilky Bankovní převod Dobírka
do 15 kg 190 Kč + 30 Kč
do 20 kg 225 Kč + 30 Kč
do 30 kg 335 Kč + 30 Kč
do 50 kg 370 Kč + 30 Kč

 

Pro výpočet dopravy větších či těžších a paletových zásilek kontaktujte, prosím, prodejní specialisty.

VII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Je-li kupujícím spotřebitel a kupní smlouva byla uzavřena distančním způsobem (například telefonicky, e-mailem nebo přes e-shop) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující ve smyslu ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či způsob platby.
 2. Lhůta k odstoupení běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Aby byla lhůta dodržena, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu před uplynutím lhůty, nejpozději však poslední den lhůty.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno prodávajícímu písemně na adresu: Habako group s r.o., Lhotka 98, 763 02 Zlín, nebo e-mailem na adresu: habako@habako.cz. Kupující rovněž může na webové stránce prodávajícího www.habako.cz v sekci soubory ke stažení vyplnit a odeslat elektronicky nebo poštou. V takovém případě mu bude obratem zasláno potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň tyto náležitosti: obchodní firma a sídlo prodávajícího, jméno, příjmení a adresa kupujícího, popis zboží, datum obdržení zboží, jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, datum, podpis kupujícího (je-li odstoupení učiněno v listinné podobě). Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést i datum a číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží a případně též peněz.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle (ne na dobírku – zásilky, které kupující pošle na dobírku, nebudou převzaty) nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel.
 6. Prodávající upozorňuje, že lhůta k odstoupení je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží a toto zákonné ustanovení nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující tak odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Vracené zboží by mělo být kompletní (včetně dokumentace), čisté, nepoškozené a neopotřebované. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto prostředky přijal; jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil (například prohlášením učiněným v odstoupení) a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Prodávající ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tímto upozorňuje kupujícího na to, že v případě odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, hradí kupující přímé náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 11. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v případě:
 • smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zejména odřezáním z celých rolí nebo balíků, sekáním, lepením, výrobou na zakázku, úpravou zboží na rozměry neumožňující běžný prodej apod.),
 • smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

VIII. Práva z vadného plnění, jakost při převzetí a záruka za jakost

 1. Práva kupujícího z vadného plnění, odpovědnost za jakost zboží při převzetí a záruka za jakost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a Reklamační řádem prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající uchovává následující osobní údaje kupujících:
 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • IČ, DIČ
 • adresu sídla, bydliště

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou
 • poskytovatel webového rozhraní G-Think media s r.o.
 • poskytovatel informačního systému Kostka Apex computer, s r. o.
 • poskytovatel dopravní služby: Česká pošta, Geis CZ s.r.o., DPD group, FOFR – RSC Logistics logistické družstvo,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Na e-mailovou adresu vám budou prodávajícím zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem společností Habako group s r.o. zpracovávána po dobu 3 let od vašeho posledního nákupu.
 2. Kupující má podle zákona o ochraně osobních údajů právo:
 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po prodávajícím výmaz osobních údajů – výmaz prodávající provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 tohoto článku a oprávněnými zájmy prodávajícího,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X. Řešení sporů

 1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího za účelem mimosoudního řešení sporů plynoucích z uzavřené kupní smlouvy. Za tímto účelem může kupující kontaktovat prodávajícího telefonicky, e-mailem či osobně v sídle prodávajícího nebo může doručit svůj podnět v písemné formě na adresu sídla prodávajícího.
 2. Není-li kupující spokojen zejména s vyřízením reklamace, může neprodleně kontaktovat prodávajícího na tel: 577 103 637.
 3. Kupující, jako spotřebitel, má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může v dané oblasti postihnout jednání prodávajícího v rozporu s ustanoveními § 13 a § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, která upravují průběh reklamačního řízení po formální stránce, a pro mimosoudní řešení sporů. Řešení mimosoudních spotřebitelských sporů má na starosti oddělení ADR. Potvrzení proto posílejte na adresu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2. ID datové schránky: x7cab34. E-mail: adr@coi.cz
 4. Kupující se může obrátit na soud, má-li být rozhodnuto o odmítnutí reklamace nebo špatně vyřízené reklamaci či ostatních jeho nárocích (zejména když nároky kupujícího nebyly uspokojeny dostatečně, apod.).
 5. Soudem příslušným pro všechny spory, vzniklé z uzavřené kupní smlouvy, je Okresní soud ve Zlíně – obecný soud prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Bližší specifikace jednotlivých výrobků je uvedena v tištěném a interaktivním katalogu prodávajícího. Interaktivní katalog obsahuje standardní i některé další dodávané druhy zboží, rozšířené technické informace o výrobcích v porovnání s tištěnou verzí a umožňuje kupujícím vyhledávat výrobky dle objednacího kódu i zvolených parametrů a snadno ověřit aktuální cenu výrobku (internetové stránky jsou aktualizovány každý den).
 2. Technická podpora na webových stránkách prodávajícího obsahuje tabulku chemických odolností pro dodávané materiály, další technické informace, které kupujícím pomohou zvládnout jejich aplikace, originální katalogové listy výrobků, atesty a návody k použití, formuláře (objednávkové, reklamační, k odstoupení od smlouvy) a dotazníky.
 3. Prodávající uvítá náměty a připomínky ke zboží a pracovníkům, které mohou kupující zasílat na e-mail: habako@habako.cz.
 4. Tyto Obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují znění předchozích obchodních podmínek.

XII. Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako list dodací. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Závazným objednáním, včetně uvedeného stvrzení, se rozumí i telefonické objednání zboží. Obchodními podmínkami je kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito Obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.

Na žádost kupujícího u zboží, které to požaduje, poskytne prodávající záruku písemnou formou (Záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto Záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V Záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

Záruční podmínky

Záruční lhůta je 24 měsíců pro soukromé osoby i podnikatelské subjekty a toto se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Reklamace je řešena dle níže popsaného postupu při řešení reklamací. Tyto záruční podmínky žádným způsobem neomezují zákonnou záruku stanovenou zejména občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (Zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Záruka počíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vadu věci pouze na zboží v záruční lhůtě, jenž bylo zakoupeno u firmy Habako group s r. o.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, tak výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad (tj. dle ustálené judikatury 3 stejné vady nebo 4 různé vady) věc řádně užívat.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné (tj. takové, které nebrání řádnému užívání věci) a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím,
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením,
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem),
 • jinými vnějšími vlivy.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li jím zvolený postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Postup při řešení reklamace

Kupující kontaktuje prodejce telefonicky na telefonu 577 103 637 nebo emailem na adrese reklamace@habako.cz. Uvede číslo faktury a popis závady výrobku. Na email kupujícího, či v případě nemožnosti takového postupu běžným dopisem, prodávající okamžitě kupujícímu odpoví informací k uplatnění reklamace a požadovaný způsob řešení reklamace. Lhůta 30 dnů k vyřízení reklamace začíná běžet dnem uplatnění záruky kupujícím, tj. dodáním reklamovaného zboží na adresu prodávajícího, o kterém prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího shora uvedeným způsobem.

Do dvou pracovních dnů bude kupující kontaktován a budou mu poskytnuty informace o dalším postupu. Jakékoliv dohodnuté změny budou opět kupujícímu okamžitě potvrzeny emailem, nebo v případě nemožnosti takového postupu běžným dopisem.

Reklamace musí být vyřízena v co nejkratší lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od oznámení dle prvního odstavce. Společně s vyreklamovanou zásilkou bude kupujícímu předán i reklamační protokol. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat dohodnutým způsobem (telefonicky, e-mailem, dopisem) – do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Pokud bude při vyřizování reklamace překročena maximální lhůta 30 dnů, má se za to, že vada na věci skutečně existovala, a kupující má právo dle jeho výběru na výměnu věci za novou nebo od smlouvy odstoupit. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – tuto dohodu prokazuje prodejce. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou dobu.

Způsob předání vyreklamované zásilky bude předem dohodnut s kupujícím. Běžně je reklamované zboží zasíláno kupujícím na adresu sídla prodejce včetně kopie dokladu o koupi (faktura).

Lhůty se počítají tak, jak to určují ustanovení občanského zákoníku.

Místo uplatnění reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo firmy Habako group, s r. o., Lhotka 98, 763 02 Zlín.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace (pokud se jedná o zjevně šikanózní postup spotřebitele) nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Kontakt:

Habako group, s r. o.

Lhotka 98, 763 02 Zlín

email: reklamace@habako.cz
telefon: (+420) 577 103 637